151 години от обесването на Васил Левски

На 18 февруари 1873 г. Васил Левски е обесен в София, близо до мястото, където през 1895 г. е издигнат неговият паметник. 

В основно училище Христо Ботев беше почетена 151-та годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. 

КЛУБЕН КОНЦЕРТ по интереси

Община Брацигово, Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“ и Основно училище „Христо Ботев“, село Исперихово Ви канят на КЛУБЕН КОНЦЕРТ по интереси. 

На 25-ти юни концерт на ОУ „Христо Ботев“ село Исперихово в читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, село Исперихово от 12:00 часа. 

Концертите са създадени и организирани по Проект „Пилотен модел за социално-икономическа и образователна  интеграция на уязвими групи в Община Брацигово“, Договор BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.