ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

Училището е създадено през 1896 година като училище с две отделения, 42 ученика и първи учители Ангел Лабов и Славка Апостолова . До 1909 год. то се е помещавало в частни къщи и общинска сграда. През 1909 год. е построена специална училищна сграда, състояща се от две класни стаи и учителска стая. Следващата по-голяма училищна сграда е построена през 1929 год. и е разполагала вече с 6 класни стаи. През 1942 година се пристрояват още две класни стаи и физкултурен салон. Сегашното училище е построено през 1971 год. а новото му крило – през 1987 година с директор Кузман Архипов от гр. Пловдив и активното участие на учителите Иван Иванов, Никола Лазаров и Димитър Костадинчев. През 2009 год. училището е санирано и със сменена дограма по европейски проект за енергийна ефективност, спечелен от община Брацигово.
В момента в училището се обучават 150 ученици, от първи до седми клас в 10 паралелки. Обучението се извършва от 20 висококвалифицирани учители и един директор. Училището е на целодневна форма на обучение.
Освен в дневна форма, в училището се обучават 16 ученика в самостоятелна форма на обучение. В училището има охранителна система и видеонаблюдение от 13 камери.

През последните години училището работи по НП „С грижа за всеки ученик“ и Европейски проект „Твоят час“, в който учениците са разделени в обучителни групи и занимания по интереси.

Обновена е учебната база с изцяло нови кабинети по информационни технологии, биология и химия, стая на първи клас, училищна библиотека, фитнес зали, стаи за занимания по интереси за групите в ПИГ.

През месец декември 2016г. се отбеляза 120 години от създаването на училището в с. Исперихово и се откри бюстпаметник на Христо Ботев по идея на Иван Иванов, директор на училището и дарители Стоян Вълков, Никола Дучев, Йордан Младенов и СО на СБУ в училището.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

с. Исперихово, общ. Брацигово

тел.: 0878 39 02 48

e-mail: ispou@abv.bg

КОНТАКТИ