ВИЗИЯ

Основно училище Христо Ботев, село Исперихово е учебно заведение с установени традиции в постигането на много добри резултати в учебно възпитателната работа на учениците.
Учебното заведение осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.
Подготвя и възпитава ученици, способни да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден в условията на високодинамична конкурентна среда и изискванията на пазара на труда.
Възпитава учениците в уважение към законите на Република България, формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с будно гражданско съзнание и отговорно поведение.
В учебното заведение се работи за съхраняване, утвърждаване и развитие на националните и общочовешки ценности, за развитие личния потенциал и качества на подрастващите.

МИСИЯ

Основно училище Христо Ботев, село Исперихово е изградило своето име като едно от утвърдените училища в сферата на основно образование в България.
Обучението е синоним на високо качество на образование. Основният принос за това се дължи на екипа, състоящ се от взискателни преподаватели, притежаващи високи квалификации и опит.
Мисията на екипа е да създава образователна среда, която да вдъхновява и мотивора учениците да усвояват знания и умения, които са необходими за техния успех в XXI-ви век.
Дейността на ОУ Христо Ботев е насочена към:

  • Реализиране на общозадължителното обучение на учениците от 1-ви до 7-ми клас.
  • Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.
  • Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.
  • Способност за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят.

ОБУЧЕНИЕ

Основно училище Христо Ботев, село Испериховоа е утвърдено средище на духовната изява и огнище на националните традиции.
Заема централно място в образователната система на общината. Материално - техническата база е съвременна, като непрекъснато се подобрява и осъвременява, важно и водещо за по-добро, качествено и съвременно обучение на децата.
Педагогическият колектив е съставен от висококвалифицирани и опитни преподаватели, които полагат усилия да изградят насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и развитието на индивидуалната личност.
Дълги години, крачка по крачка, общоучилищният колектив вървеше по пътя на успеха. По­ко­­ле­ние след поколение, хиляди възпитаници преминаваха като ято през класните стаи, усвояваха знания и отлитаха, за да ги приложат на практика в живота.
Запазвайки облика и традициите градени през годините ОУ Христо Ботев се стреми се да осигури високо равнище на общообразователна подготовка на своите възпитаници:

  • Да даде възможност на учениците да развият своя интелектуален, физически и духовен потенциал.
  • Да разшири периметъра на обучение с извънкласни форми и дейностти.
  • Да подобри резултатите от обучение по всички учебни дисциплини.
  • Да развива общата култура на учениците.
  • Да развива социалните умения на учениците и работата им в екип.
  • Да създаде желание за творчество и стремеж за самоусъвършенстване, чрез целенасочен образователен процес и разнообразни извънкласни дейности.