Проекти и програми

Партньор по проект: „ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО”
ИСУН: BG05M9OP001-2.018-0030-C03
Програма: Развитие на човешките ресурси
Срок: 01.04.2019 – 05.11.2021
Общ бюджет: 527 497,19 лв

Партньор по проект: „ПИЛОТЕН МОДЕЛ ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО”
ИСУН: BG05M9OP001-2.018-0030-2014BG05M2OP001-C03
Програма: Наука и образование за интелигентен растеж
Срок: 01.04.2019 – 18.08.2022
Общ бюджет: 333 839,59 лв

Партньор по проект: „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ“
ИСУН: BG05M2OP001-3.017-0027-C02
Програма: Наука и образование за интелигентен растеж
Срок: 17.12.2020 – 30.01.2024
Общ бюджет: 396 901,59 лв
Договорена стойност: 308,00 лв
Отчетена стойност: 308,00 лв

Write a Comment